سایت فروشگاهی با سطوح مدیریت جداگانه ( اختصاصی )

سایت فروشگاهی با سطوح مدیریت جداگانه ( اختصاصی )

امکان ایجاد کابران و مدیران با سطوح دسترسی موازی و سطوح دسترسی سلسله مراتبی، قابلیتی انحصاری ایجاد میکند که در سایت فروشگاهی