کنترل کیفیت در سراسر چرخه توسعه و حیات نرم افزار

کنترل کیفیت در سراسر چرخه توسعه و حیات نرم افزار

برنامه نویسی نرم افزار اختصاصی نیازمند کیفیت از ابتدای آغاز پروژه تا انتهای آن می‌باشد. کنترل کیفیت نرم افزار برای ما یک امر حیاتی و همیشگی میباشد