اهمیت برسی محصول و نظر کاربران در فروشگاه اینترنتی

در مطالعات و بررسیهای انجام شده مشخص گردید که حدود 70 درصد از پاسخ ها در قسمت " ارسال آنلاین نظرات مصرف کننده " مورد اعتماد و نزدیک به واقع میباشد در حالی که ممکن است نظراتی وجود داشته باشد که با قسمت بررسی محصول سایت فروشگاهی مغایرت داشته باشد. اما مطالعه برخی از داده های موجود در قسمت نظر کاربران موجب برقراری ارتباط کامل بین خریداران جدید و سایت فروشگاهی شما خواهد شد ارائه راهکار ها و نظرات توسط شخص ثالث در بخش بررسی محصول در یک سایت تجارت الکترونیک میتواند احساس رضایت را هنگام خرید برای بازدیدکنندگان سایت فروشگاهی شما ایجاد نماید.
در مطالعات و بررسیهای انجام شده مشخص گردید که حدود 70 درصد از پاسخ ها در قسمت " ارسال آنلاین نظرات مصرف کننده " مورد اعتماد و نزدیک به واقع میباشد در حالی که ممکن است نظراتی وجود داشته باشد که با قسمت بررسی محصول سایت فروشگاهی مغایرت داشته باشد. اما مطالعه برخی از داده های موجود در قسمت نظر کاربران موجب برقراری ارتباط کامل بین خریداران جدید و سایت فروشگاهی شما خواهد شد ارائه راهکار ها و نظرات توسط شخص ثالث در بخش بررسی محصول در یک سایت تجارت الکترونیک میتواند احساس رضایت را هنگام خرید برای بازدیدکنندگان سایت فروشگاهی شما ایجاد نماید.

نظرات کاربران

نظر شما