توسعه نرم افزارهای سفارشی

خدمات توسعه شرکت رایانه سبز همراستا با نیاز های تجاری امروزه میباشد. این فرایند با تنظیمات پروژه برای طرح ریزی انتشار نسخه های اولیه نرم افزار آغاز میگردد. این امر برای تسریع برنامه ریزی تیم توسعه همچنین زمانبندی کلی انجام پروژه برای ارائه به مدیران نرم افزار و ...

تنظیمات پروژه:
استراتژی توسعه نرم افزار شرکت رایانه سبز بر مبنای متدولوژی تنظیم اولیه و اجرای برنامه نویسی نرم افزار میباشد. تنظیمات پروژه در اولین مرحله برای تمرکز بر روی مدیریت بحران انجام میگیرد. ما یک مجموعه واحد را برای تنظیمات بر پایه تجربیات خود جمع آوری نموده ایم و آنها را فاز بندی میکنیم. این فاز ها عبارتند از:

ارائه یک سیستم آموزش و توسعه برای کاربران کاهش ریسک و شفاویت میشود.

پالایش نقشه ارائه نسخه های آزمایشی نرم افزار در طول مرحله استراتژی محصول برای ارزیابی فرضیه ها و آماده سازی برای اجرای فاز برنامه نویسی.

انجام آموزش حوزه تجارت برای فهم و درک تیم توسعه از تجارت کاربران، اهداف استراتژیک، نقشه راه نرم افزار و گزارشات کاربران که تجربه آنها را میسازد.


ایجاد پلن:

ما مصاحبه های انجام شده با کاربران را به قسمت های مختلفی تجزیه میکنیم و به اعضای تیم اختصاص میدهیم. همچنین پلن های تست نسخه های آزمایشی و تائید کاربران را ایجاد میکنیم. این پلن ها در جلسه دمو به کاربران ارائه خواهد شد.


توسعه:

همانطور که ما پیاده سازی خواسته های کاربران را انجام میدهیم، بررسی معماری و طراحی نرم افزار را با مدیران صاحب نرم افزار هماهنگ میکنیم. این عمل برای اطمینان از عملکرد و آزمایش های امنیتی میباشد.


تکمیل:

پس از اجرای هر کدام از فاز های تولید نرم افزار یک نسخه دموی نهایی ایجاد شده برای تست به کاربران ارائه میگردد. پس از تایید نهایی تست کاربران وارد فاز بعدی توسعه نرم افزار خواهیم شد. این روال تا تولید نهایی نرم افزار ادامه خواهد داشت.

نظرات کاربران

نظر شما