زمانبندی ارسال ایمیل و پیامک در نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات

زمانبندی ارسال ایمیل و پیامک در نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات

با استفاده از این امکان میتوانید زمان ارسال ایمیل یا پیامک را مشخص کنید. این بدان معنی است که ایمیل یا پیامک فقط در یکسری ساعات خاص ارسال میشود. در صورتی که این زمان مشخص نگردد شما در هر زمانی که یک آگهی مناقصه یا مزایده ثبت شود به کاربران مربوطه ارسال خواهد شد. ارسال بدون زمان پیام ها ممکن است برای برخی از کاربران ناخوشایند باشد و باعث نارضایتی آنها گردد. با استفاده از این امکان میتوانید تعداد ایمیل یا پیامک ها را زمانبندی کنید تا بتوانید خدمات بهتری به کاربران خود ارائه نمایید.