سرعت بیشتر

نماد ارتباط سبز با ساده سازی محیط کاربری و حذف گزینه های غیر ضروری باعث بالاتر رفتن سرعت کاربران و رضایت بیشتر آنها می شود.

نظرات کاربران

نظر شما