تعریف و مدیریت اخبار و قوانین

تعریف و مدیریت اخبار و قوانین

در نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات بخش جداکانه ای مربوط به اخبار و قوانین در نظر گرفته شده است که همانند سایر آگهی ها دارای ساختار درختی میباشد. این اخبار و قوانین مربوط به مناقصات و مزایدات در صورتی که مدیریت آنها را مشخص نماید در سایت نمایش داده می شوند.

نظرات کاربران

نظر شما