مدیریت کاربران نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات

در نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات رایانه سبز شما به عنوان مدیریت سایت می توانید فعالیت کاربران را برنامه ریزی کنید. این عمل توسط ماژول مدیریت کاربران انجام می گیرد.

شما می توانید با تعریف گروه های کاربری و اختصاص کاربران به این گروه ها فعالیت های آن ها را تقسیم نمایید. مدیریت این فعالیت ها با اعطای مجوزهای دسترسی به این کاربران انجام می گیرد. توسط این مجوزها شما می توانید مشخص کنید که چه کاربری حق دسترسی به کدام یک از قسمت های سایت را دارا می باشد. به عبارت ساده تر می توان تعیین کرد که چه کاربری به کدام قسمت ها دسترسی دارد و به چه قسمت هایی دسترسی ندارد.

وجود این امکانات باعث مدیریت فعالیت کاربران و بهبود روند کار می باشد. به طور کلی مدیریت کاربران شامل امکانات زیر می باشد:

تعریف کاربران
ویرایش مشخصات کاربران
فعال و غیر فعال کردن کاربران
تعریف گروه های کاربری
اختصاص کاربران به گروه ها
تعریف مجوز های دسترسی برای گروه ها
تعریف مجوز های دسترسی برای یک شخص بدون در نظر گرفتن کاربر

نظرات کاربران

نظر شما